ඇටන්වල ගම්මානය (Etanwala Village)

ඇටන්වල ගම්මානය ඇටන්වල යනු මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ සුන්දර කඳු වලල්ලක් තුල පිහිටි සුන්දර ගම්මානයකි. සීතල මීදුමින් වැසී ඇති දුම්බර මි…

Read more

ලූල්කඳුර තේ වත්ත හා කොණ්ඩගල කඳු මුදුනෙහි සුන්දරත්වය

ලූල්කඳුර තේ වත්ත ශ්‍රී ලංකාවේ සුන්දරත්වය මෙන්ම ඓතිහාසික වශයෙන් වැදගත් කමක් ඇති ස්ථානයක් තමයි ලූල්කඳුර නමින් හඳුන්වන්නේ. එයට හේතුව ශ්‍ර…

Read more